نمایش یک نتیجه

چلسی فیلتر

چلسی فیلتر هر گوهر رنگی، طول موج های خاصی از نور سفید را جذب می کند. رنگ یک گوهر در