نمایش یک نتیجه

پلاریسکوپ

پلاریسکوپ گوهر شناسی دستگاه پلاریسکوپ از دو صفحه پلاریزه کننده نور در قسمت پایین و بالا تشکیل شده است که