نمایش یک نتیجه

کمپاس برانتون

کمپاس برانتون یک نوع خاص و پرکاربرد از قطب نمای تخصصی است. این نوع کمپاس برای اندازه گیری سیب و