نمایش یک نتیجه

سل میکروفسیل

سل میکروفسیل یا سلول میکروفسیل ابزاری برای نگهداری و مطالعه میکروفسیل هاست. پس ازشستشوی نمونه وآماده سازی، نمونه ها جهت