نمایش یک نتیجه

لوپ

لوپ یا ذره بین عدسی با قدرت بزرگنمایی متفاوت (10X،20X،30X،40X) است. از لوپ برای بزرگ نمایی و درشت تر مشاهده