نمایش یک نتیجه

دایکروسکوپ

دایکروسکوپ ابزاري است که از آن جهت مشاهده چند رنگي در سنگ استفاده مي شود. در داخل اين وسيله يک