نمایش یک نتیجه

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی الک آزمایشگاهی “labratory test sieve” ، غـربال یا ســرند ابزاری، برای جداکردن، سورت یا دانه بنــدی اجسام توسط