محصولات آموزشی

محصولات آموزشی

مجموعه سنگ شناسی,جعبه سنگ

Rock Sampel

نمونه سنگ های شناسایی و نامگذاری شده

ویژه آموزش زمین شناسی تخصصی

مناسب آزمایشگاه زمین شناسی فیزیکی،سنگ شناسی، پترولوژی

 جعبه سنگ -مجموعه25عددی سنگ شناسی آذرین

جعبه سنگ -مجموعه25 عددی سنگ شناسی دگرگون

جعبه سنگ -مجموعه20 عددی سنگ شناسی رسوبی

مقاطع میکروسکوپی کانی

انواع کانی های سیلیکات و غیرسیلیکات

مجموعه50عددی مقاطع نازک کانی های سیلیکاته و غیرسیلیکاته

مجموعه40عددی مقاطع نازک کانی های سیلیکاته و غیرسیلیکاته

مجموعه30عددی مقاطع نازک کانی های سیلیکاته و غیرسیلیکاته

مقاطع نازک میکروفسیل,فرامینفر – غیرفرامینفر

 دراین مجموعه ها مقاطع میکروسکوپی از نمونه های غیرفرامینفر ارائه می گردد.

انواع نمونه های تیپیک فسیل،نانوفسیل ومیکروفسیل،قابل عرضه می باشند.

آماده سازی نمونه های درخواستی به سفارش شما.

مجموعه25عددی سنگ شناسی آذرین

مجموعه20عددی سنگ شناسی آذرین درونی

مجموعه20عددی سنگ شناسی آذرین بیرونی

مجموعه25عددی سنگ شناسی دگرگونی

مجموعه20عددی سنگ شناسی رسوبی

مجموعه کانی شناسی

Mineral Sampel

نمونه کانی های شناسایی و نامگذاری شده

مجموعه های جهت آموزش کانی شناسی تخصصی

به تفکیک کانی های سیلیکاته ،غیر سیلیکاته

مجموعه40عددی کانی های سیلیکاته

مجموعه30عددی کانی های سیلیکاته

مجموعه40عددی کانی های غیرسیلیکاته

مجموعه30عددی کانی های غیرسیلیکاته

مجموعه12عددی کانه های فلزی

مجموعه8عددی کانی های کربناته

مقطع نازک میکروفسیل,میکروسکوپی

مقطع میکروسکوپی فرامینفرها،شامل اسلایدهای میکروسکوپی تهیه شده ازنمونه هایی با سن وجنس متنوع است.

این مجموعه ها جهت آموزش مباحث فسیل شناسی وچینه شناسی مناسب می باشند.

مجموعه100عددی مقاطع نازک میکروفسیل

مجموعه50عددی مقاطع نازک میکروفسیل

مجموعه40عددی مقاطع نازک میکروفسیل

مجموعه35عددی مقاطع نازک میکروفسیل

قلم سختی سنج،یاقلم سختی، ابزاری است همانند قلم که نوک آن ازاجسامی با سختی معادل نمونه های سختی موهس پوشش داده شده ودریک بسته کوچک قابل حمل ونگهداری جیبی ارائه می گردد. جهت سنجش سختی کانی ها درآزمایشگاه ها،فعالیت های زمین شناسی صحرائی،کارخانجات ومحل کارمی توان به راحتی ازاین ابزار استفاده نمود.

سختی، یکی ازخواص فیزیکی مهم کانی ها است که عبارتست ازمقاومتی که یک کانی در مقابل جسم یا کانی دیگر؛دربرابر خراشیدن؛نشان می دهد.مبتکر این مقیاس دانشمندی به نام موهس می باشد. که ده عدد کانی را بر اساس سختی درجه بندی نمود. جهت سنجش سختی یک کانی می توان از جعبه سختی سنج، شامل: نمونه های اصلی و طبیعی مقیاس موهس به همراه لوازم موردنیازاستفاده نمود. علاوه برآن جهت آموزش مبحث سختی درمراکز آموزش عالی و دبیرستان ها می توان ازآن کمک گرفت.

قلم سختی سنج رنگ ولاک یک ابزار کنترل کیفی بمنظور سنجش سختی پوشش(رنگ،لاک،لعاب) برمبنای میزان مقاومت دربرابر خراش  است.این ابزارجیبی امکان سنج سختی روی سطوح مسطح و منحنی را می دهد.نوک این قلم از جنس تنگستن کاربایدمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.